Το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών(ΥΠΕΞ) έχει την ευθύνη για την εκτίμηση της κατάστασης πριν και κατά τη διάρκεια κρίσεων εντός και εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ).

Η αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία και με άλλους φορείς (κρατικούς, ημικρατικούς, ιδιωτικούς και άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών) στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Συνεπώς, για τον σκοπό αυτό το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων διοργανώνει ετησίως ασκήσεις διαχείρισης κρίσεως σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπλέον, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία για ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, άντληση διδαγμάτων, βέλτιστων πρακτικών και αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων με τα αντίστοιχα τμήματα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης..

Ο όλος συντονισμός των Υπηρεσιών που δύναται να συνδράμουν στο έργο του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών λαμβάνει χώρα στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνιών που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό χειρισμό οποιασδήποτε κρίσης.

Επίσης το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων φιλοξενεί και στελεχώνει το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων - Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΚΕ-ΔΚ) όπως καθορίζεται στο Βασικό Εθνικό Σχέδιο (ΒΕΣ) «ΖΗΝΩΝ». Το ΒΕΣ «ΖΗΝΩΝ» έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Ιανουαρίου 2013.

Back To Top