Ο διαδικτυακός τόπος με την ονομασία «ΟΙΚΑΔΕ» απευθύνεται στους κύπριους πολίτες που προγραμματίζουν να μεταβούν ή βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στο εξωτερικό και η εγγραφή και παράθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι εθελοντική. Συμπληρώστε εδώ τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν στο ταξίδι σας ή τα στοιχεία μόνιμης διαμονής σας στο εξωτερικό. Ενθαρρύνεστε όπως αποστείλετε την εγγραφή σας όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το «ΟΙΚΑΔΕ» αποτελεί ένα επιπλέον «εργαλείο» προς υποβοήθηση του έργου του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ και εντάσσεται επίσης και στο Κοινό Πλαίσιο Ετοιμότητας σε Περιπτώσεις Κρίσεων της Ε.Ε (Joint EU Crisis Preparedness Framework). Το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Ν.138(Ι)/2001) όπως τροποποιήθηκε, τηρεί Αρχείο στο οποίο περιλαμβάνονται τα πιο πάνω προσωπικά στοιχεία για σκοπούς διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στα δεδομένα που τους αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 138(Ι)/2001 και μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στο τηλέφωνο 22651295 για άσκηση των δικαιωμάτων τους. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/νη του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ). Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του υπευθύνου επεξεργασίας και μόνο κατ’ εντολή του σύμφωνα με το άρθρο 10(1) του Νόμου 138(Ι)/2001. Η παράθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και θα διευκολύνει το έργο ΥΠΕΞ στις προσπάθειες εντοπισμού, επικοινωνίας και παροχής προξενικής βοήθειας/εκκένωσης στους κύπριους πολίτες που επισκέπτονται ή διαμένουν σε χώρες υψηλού κινδύνου ή κρίσης ένεκα ανθρωπογενών ή/και φυσικών καταστροφών. Προς υποβοήθηση του έργου του ΥΠΕΞ, το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων δύναται να διαβιβάσει δεδομένα σε Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δύναται επίσης, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, να αποστείλει τα εν λόγω στοιχεία σε Διπλωματική Αποστολή Κράτους Μέλους της ΕΕ σε χώρα κρίσης, σε περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει εκεί Διπλωματική Αποστολή και προκύπτει ανάγκη για παροχή προξενικής αρωγής σε κύπριο πολίτη της. Επίσης τα δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν και σε αντίστοιχα τμήματα τρίτης χώρας, στο πλαίσιο συνεργασίας ή και συναφούς συμφωνίας, για παροχή προξενικής βοήθειας σε κύπριους πολίτες που βρίσκονται σε χώρα κρίσης ή υψηλού κινδύνου.

Back To Top